PROTECCIÓ DE DADES FUNDACIÓ BANCAIXA

L’entitat garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establit les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seues dades personals. Aquestes dades personals seran utilitzades en la manera i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seues dades. Destinataris: no seran comunicades les seues dades a cap tercer, llevat que se l’informe d’açò expressament o existisca obligació legal. Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seua disposició. Duració: Les seues dades, seran conservades el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquestes. També, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecte la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és:

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana

NIF: G46002804

Adreça: C/ General Tovar, N.º 3; 46003 València

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana o als seus llicenciadors als quals l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar els seus missatges. Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposaren enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable d’aquest lloc web és:

FUNDACIÓ BANCAIXA

NIF: G46002804

Adreça: C/ General Tovar, N.º 3; 46003 València

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, aprovat a la Unió Europea, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el seu desenvolupament normatiu, l’informem que:

  • Informació comuna a tots els documents i serveis oferits per Fundació Bancaixa

Dades

Sempre es recolliran les dades mínimes necessàries per a la realització dels diferents tractaments i portar a bon terme les accions a realitzar i complir amb els contractes i serveis subscrits i/o sol·licitats. Les dades recollides són emmagatzemades sota confidencialitat i mesures de seguretat, i seran incorporades als nostres registres, arxius i bases de dades, tant manuals com automatitzats.

Temps manteniment de dades

De manera general les seues dades són afegides a arxius tant manuals com informatitzats, i formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei i/o les disposicions legals, un temps mínim de 5 anys. En facilitar-nos les seues dades, declara que vosté és titular d’aquestes, que són veraces i es troben totalment actualitzades.

Destinataris

Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal o siga imprescindible per al compliment del servei/acció sol·licitada.

Sí que podran ser accessibles/conegudes en algun moment per:

Encarregats del Tractament de Fundació Bancaixa. La Fundació Bancaixa disposarà d’un llistat d’encarregats del tractament.

En el cas d’enviament de comunicacions via correu electrònic, missatgeria instantània, correu ordinari, SMS, les dades seran o podran ser conegudes i accessibles per les empreses encarregades de prestar el servei.

Comunicacions entre la Fundació i els usuaris

Per a portar a terme els serveis i/o accions sol·licitades pels usuaris, en determinats moments és necessari establir i mantindre comunicacions amb aquests. Les comunicacions es podran realitzar per diferents mitjans (telefònics, correu electrònic, missatgeria instantània, SMS…) i diferents proveïdors, utilitzant-se a cada moment el mitjà i/o sistema més adequat per a portar a bon terme l’acció.

Publicacions en concessió de premis, beques i/o ajudes

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana, queda facultada per a poder divulgar, de manera que estime convenient, el fet de la concessió de beques i/o ajudes als beneficiaris, així com les concessions de premis. La publicació es podrà realitzar en un o diversos mitjans, podent ser aquests la nostra presència web, xarxes socials, així com per mitjans de comunicació tradicionals i/o digitals, tant d’àmbit territorial com nacional i internacional.

 

Publicació d’imatges

Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana, està legitimada per consentiment exprés perquè la/les fotografia/es, vídeo/s, enregistrament/enregistraments realitzada/des per aquesta en accions, activitats, tallers o concessions de beques, ajudes i/o premis, puguen ser utilitzades per l’entitat de manera atemporal en qualsevol publicació o acció publicitària, incloent-se dins d’aquest apartat, entre d’altres:

  • Projecte “Aula d’Arts, Escola d’estiu”.
  • Saló Fotogràfic de Sogorb.
  • Saló de tardor de fotografia Sagunt.
  • Concessions de beques i ajudes.
  • Tallers infantils.

Drets

Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament. Podrà exercir els drets anteriorment nomenats a través del següent mitjà:

Correu electrònic: lopd@fundacionbancaja.es Assumpte: Drets dades LOPD. Haurà d’adjuntar a aquest, còpia del N.I.F. o document equivalent en vigor. També podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) si considera infringits els seus drets.

  • Informació respecte a documents i serveis específics oferits per Fundació Bancaixa

Concursos/salons fotografia

Tractem la informació que ens facilita o es genere amb la inscripció en els concursos/salons de fotografia, amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i desenvolupar el concurs, així com mantindre les comunicacions necessàries per a portar-lo a terme. Totes les dades personals sol·licitades amb motiu de la subscripció en aquests esdeveniments són obligatòries, per la qual cosa, de no ser facilitades, podrà no executar l’objecte d’inscripció i participació en el present concurs. La presentació signada de la sol·licitud d’inscripció suposa la legitimació per al tractament de les seues dades i donar compliment a l’indicat en les bases. Les seues dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei i/o les disposicions legals, un temps mínim de 5 anys. En facilitar-nos les seues dades, declara que vosté és titular d’aquestes, que són veraces i es troben totalment actualitzades. Destinataris: les dades seran rebudes per Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana i el personal encarregat del seu tractament, així com els jurats corresponents. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal o siga necessari per a complir amb la finalitat del concurs.

Beques i ajudes

Tractem la informació que ens facilita o es genere amb la sol·licitud de beques i/o ajudes, amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i desenvolupar el procés de selecció-concessió, així com mantindre les comunicacions necessàries per a portar-lo a terme. Totes les dades personals sol·licitades amb motiu de la subscripció en aquests esdeveniments són obligatòries, per la qual cosa, de no ser facilitades, podrà no executar l’objecte d’inscripció i participació en el procés de selecció-concessió. La presentació signada de la sol·licitud suposa la legitimació per al tractament de les seues dades i donar compliment a l’indicat en les bases. Les seues dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei i/o les disposicions legals, un temps mínim de 5 anys. En facilitar-nos les seues dades, declara que vosté és titular d’aquestes, que són veraces i es troben totalment actualitzades. Destinataris: les dades seran rebudes per Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana i el personal encarregat del seu tractament, així com els jurats corresponents. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal o siga necessari per a complir amb la finalitat del procés de concessió. Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana queda facultada per a poder divulgar, de manera que estime convenient, el fet de la concessió d’ajudes als beneficiaris. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establides i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana, excepte amb les que siga necessari per a la correcta gestió de la beca.

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.